Biz hakda

Hebei Pengfa Chemical Co., Ltd.

https://www.pengfachemical.com/company-history/

Hebei Pengfa Chemical Co.Ltd. 2016-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda döredildi, kompaniýa 3 bölümi öz içine alýar --- Huanghua Pengfa Chemical Co., Ltd., Pengfa himiki marketing merkezi we Hebei Pengfa Chemical Co., Ltd zawody ..
Huanghua Pengfa Chemical Co.Ltd 1988-nji ýylda döredildi. Köne ady Huanghua Pengfa Chemical fabrigi. Bazaryň ösüşine uýgunlaşmak üçin. 2013-nji ýylyň başynda adyny Huanghua Pengfa himiki Co.Ltd diýip üýtgetdi. Bu sirkelik kislotany, natriý asetaty, buzly sirkelik kislotany, formik kislotany, boýag sirkesi, natriý formaty, kalsiý formaty, birleşdirilen uglerod, super kaebon we köp sanly himiki material öndürýän, satýan we eksport edýän kompaniýa. 30 ýyldan gowrak taryh.

Pengfa himiki marketing merkezi 2014-nji ýylyň aprelinde döredildi. Huanghua şäheriniň Canghai West Road-daky salgysy. Bölüm faktlardan we kämillikden hakykaty gözlemek ýörelgesine eýerýär. Täze we köne müşderiler üçin amatly söwda gurşawyny döretmek, ynandyrmak we üns bermek Müşderiler. Bölüm netijelilige we hiline ygrarly. Hyzmat we satuw düşünjesi bilelikde ýaşaýar.

https://www.pengfachemical.com/company-history/

Hytaýda ýokary abraý gazandyrýar. Bölümiň hyzmat çäkleri daşary ýurt eksporty üçin, eksport ýurtlary Demirgazyk Amerikany, Günorta Amerikany,
Awstraliýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitler. Kompaniýanyň önümleri we hyzmatlary alyjylar tarapyndan bütin dünýäde öwülýär we önümiň hili bütin dünýäde müşderiler tarapyndan ykrar edildi.
Hebei Pengfa Chemical Co.Ltd. hasaba alnan maýasy 80 million ýuana we meýdany 50 000 inedördül metrden gowrak bolan 2016-njy ýylda döredildi.
Kompaniýa Bohaýyň ortasynda, 10 km uzaklykda ýerleşýär
Huanghua porty, asewraziýa kontinental köprüsiniň täze geçelgesi. Týanjinin portundan takmynan 70 km uzaklykda. Gündogarda Bohai deňzi, demirgazykda Pekin we Týanjinin, günortada Şandong bilen serhetleşýär. Daş-töweregindäki esasy milli ýollar.

Bu örän amatly we transport. Hebei pengfa chemical co.Ltd häzirki zaman himiýa kärhanalarynyň birinde gözleg we ösüş, önümçilik we satuw kompaniýasydyr. Kompaniýa şol bir pudakda has ýokary görünýär we milli himiýa bazarynda belli bir orny eýeleýär. Bu kompaniýa, derman senagaty, suw arassalaýyş, ferma, maldarçylyk, deri senagaty, dokma we boýag senagaty ýaly köp sanly pudagy öz içine alýan ýurtdaky sanawda görkezilen birnäçe kompaniýa bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy. we ş.m.
Hebei Pengfa Chemical Co., Ltd. milli ösüş syýasatyny ýakyndan yzarlaýar we innowasiýa, ýaşyl we pes uglerodly ösüş ýoluna eýerýär. Täze ýagdaýda Pekiniň, Týanjininiň we Hebeýiň birleşmegi we “Bir guşak we bir ýoluň” çalt gämisi bilen “Pengfa Chemical” markasy dünýäde abraý gazanar.

Kompaniýa tehnologiýasy

Pengfa döredilen gününden bäri hil we hyzmat düşünjesini hemişe birinji ýerde goýýar, yzygiderli öwrenýär we täzeleýär, birnäçe hünärmen tehniki işgärler bilen enjamlaşdyrylan standartlaşdyrylan laboratoriýa döredýär. Häzirki wagtda önümler ISO9001 hil dolandyryşyny aldylar ulgam sertifikaty, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy sertifikaty, ISO18001 Iş saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy sertifikaty. We degişli SGS we RoHS barlag hasabaty. Kompaniýanyň ýyllar boýy oňyn ösüşi bilen kompaniýanyň gowy marka keşbi müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi. içerde we daşary ýurtlarda, we içerki we daşary ýurtly iň oňat 500 kärhana bilen durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin.
Peng himiki önümçilik tehnologiýasy, häzirki wagtda dünýäde ulanylýan formik kislotany, metil formaty gidroliziniň iň ösen tehnologiýasy, metanol ipoteka karbonil sintezi prosesi bilen buzly sirke kislotasy, hapalanmazlygyň iki görnüşi, ýokary öwrüliş tizligi, önümiň hili , durnukly hil, emele gelen duz, ähli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ösen enjamlary we önümçilik üçin ýokary hilli çig mallary hem ulanýar.
Hebei Pengfa Chemical Co., Ltd. milli syýasaty we ýagdaýy ýakyndan yzarlaýar, innowasiýa, ýaşyl, pes uglerodly ösüş ýoluny alyp, dolandyryşyň bitewiligine, işiň ösüş pelsepesine eýerýär. Täze ýagdaýdan peýdalanyp, peýdalanyň. “Bir guşak we bir ýol” gysgyç gämisini alyp, Pekiniň, týanjininiň we hebeýiň birleşmegi, pengfa himiki markasy hökman bütin dünýäde meşhur bolar.

product (2)

product (3)

product (4)

product (5)

product (6)

product (7)

Müşderileriň toparlaýyn suraty

Customers (1)

Customers (2)

Customers (3)

Customers (4)

cus (1)

cus (2)

cus (3)

cus (4)