Hil barlagy

fhj

1.Biziň hil gözegçilik ulgamymyz bar, bu ITKU ulgamy, 15 ýyldan gowrak tejribämiz bar.
2. Çig maly uly kompaniýadan satyn alýarys, çig mal alanymyzda, laboratoriýa nusgalaryny alarys we synaglar geçireris.
3.Biziň iş otagymyzy standartlaşdyrdyk, önümçilik prosesini we ýöriteleşdirilen işgärleri standartlaşdyrdyk.
4.Bizde gowy laboratoriýa we hünärmen işgärler, hünär enjamlary bar.
5. Biz ýüklemezden ozal her iberiş üçin nusga alýarys we nusgalary azyndan 3 aý saklaýarys.
6.Biz işçilerimize tehniki ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin elmydama tälim berýäris.
7.Biziň hemme zady gowy etmek üçin ösen enjamlarymyz we yzygiderli tehniki hyzmatymyz bar.
8.Biz işçileriň durmuşy we maşgalalary hakda alada edýäris, aladalaryny aňyrsynda çözýäris, şonuň üçinem öz işlerine doly üns bermäge borçlanýarys.