Kompaniýanyň taryhy

Iýun 1988

1998

“Pengfa Chemical” -yň ýaş esaslandyryjysy jenap.Şang Fupeng, ys duýgusy we bazar düşünjesi sebäpli demirgazyk-gündogara gidip, kynçylyklary başdan geçirip, kislota boýag patentlenen tehnologiýany üstünlikli özleşdirdi, bu önüm esasan dokma önümçiligi we boýag pudagynda ulanylýar, jenap Şang Fupeng şol döwürdäki bazar şertlerine we ýagdaýa baha bermek üçin "Huanghua ýüň egriji himiýa zawody No.1" döretdi.

1998-nji ýylyň iýulynda

1998

"Huanghua ýüň egriji himiýa zawody" adyny aldy - "Huanghua Pengfa himiýa zawody", düzediş enjamlary maýa goýuldy we ornaşdyryldy, önümiň sirkelik kislotasyny arassalamak we konsentrasiýa tehnologiýasy goşuldy.Şol bir wagtyň özünde, agent milli standart buzly sirke kislotasyny satdy.Önümiň baýlaşdyrylmagy, önümiň süýümliligini ýokarlandyrmak we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak.

2003-nji ýylyň mart aýynda

2003

Bazar mümkinçiliklerinden peýdalanmak we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak üçin kompaniýa natriý formaty we kükürt kislotasynyň sintezi tehnologiýasy bilen iki sany kislotaly önümçilik liniýasynyň gurluşygyna maýa goýdy.Şol ýylda şol wagtky kislotaly gigant "Feicheng Aside Chemical Co., Ltd." bilen hyzmatdaşlyk etdi.ösüşi giňeltmek Demirgazyk Hytaý bazarynda Demirgazyk Hytaýda baş agent boldy we şeýlelik bilen kompaniýanyň kislotaly önümçilikdäki ornuny döretdi.

2008-nji ýylyň iýulynda

2008

Bazaryň ösüşine laýyklykda, esasy bäsdeşlik artykmaçlygyny güýçlendirdi we müşderilere has ygtybarly, standartlaşdyrylan, täsirli we öz wagtynda logistika kepilligi bermek üçin öz howply haryt kerwenini döretdi.

2013-nji ýylyň aprelinde

2013

Kärhananyň has gowy we has çalt ösmegi üçin kompaniýa "Huanghua Pengfa Himiýa Zawodyndan" "Huanghua Pengfa Chemical Co., Ltd." -e çenli kämilleşdirildi we ähli taraplaýyn dolandyryş, hil, önümçilik, dolandyryş we beýleki ugurlary amala aşyrdy.Şol ýylda IS09001: 2008 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi we “Luxi Chemical Industry” markasy bolan ýaşyl senagat bilen hyzmatdaşlyga ýetdi.

2014-nji ýylyň aprelinde

20141

Kompaniýa Halkara Söwda Bölümini döretdi, öz markasy bolan "Pengfa Chemical" -ny üstünlikli hasaba aldy, halkara we içerki marketing ulgamyny hemme taraplaýyn optimallaşdyrdy we kompaniýanyň esasy bäsdeşlik ukybyny güýçlendirdi.Kompaniýa formik kislotany, buzly sirke kislotasyny we sirke kislotasynyň erginini ulandy.Sirke kislotasyny we beýleki önümleri çap etmek we boýamak daşary ýurtlara eksport edildi.Şol ýylda formik kislotasy Europeanewropa bazaryna üstünlikli girizildi.Netijede, "Pengfa" markasy Hytaýdan dünýä geçdi.

2016-njy ýylyň oktýabr aýynda

Milli himiýa senagat seýilgähiniň çagyryşyna jogap hökmünde 70 gektar meýdanda ýerleşýän Cangzhou Lingang ykdysady we tehnologiki ösüş zolagyndaky Milli himiýa senagaty seýilgähi "Hebei Pengfa Chemical Co., Ltd." -ni resmi taýdan döretdi.

2017-nji ýylyň iýul aýynda

2017

“Hebei Pengfa Chemical Co., Ltd.” düýbüni tutdy we gurluşygyna başlady.Şol aýda, ýolbaşçynyň razylygy bilen kompaniýa "Pengfa himiýa partiýasynyň şahamçasy komitetini" döretdi.

2018-nji ýylyň aprelinde

2018

Kompaniýa daşky gurşawy goramak boýunça milli ýagdaýyň ösüşine laýyk geldi.Lagym arassalaýjy himiki serişdelere barha artýan içerki islegi kanagatlandyrmak üçin natriý asetat we uglerod çeşmelerini özbaşdak öndürdi we ösdürdi.Şol bir wagtyň özünde, lagym arassalaýyş pudagynyň bazaryny açmak üçin, Şanhaý Probio Daşary ýurt ösüşi we "biologiki taýdan işjeň uglerod çeşmelerini" ornaşdyrmak bilen içerki kanalizasiýa arassalaýyş bazaryny güýçli ösdürmek we içerki kanalizasiýa arassalaýyş pudagyny ösdürmek üçin hyzmatdaşlyk etdi. çalt ýol.

2019-njy ýylyň dekabrynda

Kompaniýa öz güýji we tehnologiýasy bilen sanawda görkezilen kompaniýanyň lagym arassalaýyş pudagyndaky ägirt uly "Tianjin Capital Daşky Gurşawy Goramak Topary" bilen hyzmatdaşlyga ýetdi we kanalizasiýa arassalaýyş pudagynda kompaniýamyzyň ornuny kesgitledi we içerki kanalizasiýa arassalaýyş pudagyna öz goşandyny goşdy.

2020-nji ýylyň iýun aýynda

2020

Marketing merkezi, standartlaşdyrylan, Canonical we häzirki zaman dolandyryş modeline ýetip, ýokary derejeli ofis binasy - "Jinbao City Plaza" -a üstünlikli göçürildi.

2020-nji ýylyň awgust aýynda

20203

Hebei Pengfa Chemical Co., Ltd.-iň täze zawody gurlup, önümçilige girizildi, bu kompaniýanyň ähli taraplaýyn kuwwatyny ýokarlandyrdy we formiki kislotany, sirke kislotasyny, fosfor kislotasyny we formik kislotany emele getirýän duzlary (kalsiý formaty) goşmak bilen önümiň yzygiderliligini ep-esli baýlaşdyrdy. , kaliý formaty), sirke kislotasyndan alnan duzlar (suwuk natriý asetat, natriý asetat trihidrat, natriý asetat suwuk), uglerod çeşmesi (natriý asetat, biologiki taýdan işjeň uglerod çeşmesi, birleşdirilen uglerod çeşmesi), önüm seriýasy has köp, bazar bäsleşigi.Artykmaçlygy hasam artýar!