Sorag-jogap

Freygy-ýygydan berilýän soraglar

Kömek gerek? Soraglaryňyza jogap tapmak üçin goldaw forumlarymyza hökman giriň!

1-nji sorag: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz 1998-nji ýylda döredilen zawod.

2-nji sorag: Esasy önümiňiz näme?

J: Formik kislotasy (metan kislotasy), buzly sirke kislotasy, boýag sirkelik kislotasy, kalsiý formaty we natriý emele gelýär.

3-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?

J: Biziň hil gözegçilik ulgamymyz bar, bu "ISKU" ulgamy, SGS, BV, INTERTEK we beýleki Üçünji tarap synaglaryny hem edip biler.
Gözleg bölümimiz her iberiş üçin synag edýär
Nusgany her iberişden 6 aýlap saklaýarys
Laboratoriýamyz 10 ýyllap gözleg geçirýär.
Iberilmezden ozal hilini kepillendirmeli

4-nji sorag: Müşderi üçin haýsy resminamalary berýärsiňiz?

J: COA, CO, SDS (MSDS), TDS, Söwda-faktura, gaplama sanawy we ş.m. üpjün edýäris, talaplaryňyza eýeriň.

5-nji sorag: adingükleme porty näme?

J: Adatça Tianjin porty, Çingdao hem möhümdir.

6-njy sorag: Töleg şertleri näme?

J: Adatça gözüň öňünde T / T, L / C bolýar, beýleki adalgalary has giňişleýin ara alyp maslahatlaşyp bolar.

7-nji sorag: Mysal berýärsiňizmi?

J: Elbetde, 1-2 kg mugt nusga berýäris.

8-nji sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

J: Bizde ITKU hil gözegçilik ulgamy bar, SGS tarapyndan kepillendirilen ISO9001: 2008-den geçdi.

9-njy sorag: Bukja nähili?

J: Adatça bukjany 20L / 25L / 30L / 200L / IBC (1000L) ISO TANK we BULK iberiş görnüşinde üpjün edýäris, müşderi hem gowy.

10-njy sorag: Ibermek üçin näçe wagt gerek?

J: Sargydy tassyklandan soň 10 ~ 20 günüň içinde eltip bileris.

11-nji sorag: Jogabyňyzy haçan alaryn?

J: Iň çalt jogap berilmegini, iň çalt hyzmat edilmegini üpjün edýäris, E-poçta habarlaryna 12 sagadyň dowamynda jogap berler. Soraglaryňyza wagtynda jogap berler.

12-nji sorag: Sizde haýsy artykmaçlyk bar?

J: 1. Elýeterli bahany we ýokary hilli üpjün edýän öndürijiler.
2. TIANJIN portunyň, Huang hua gang portunyň golaýynda.
3. 24 sagadyň dowamynda size hyzmat edýäris.