Sirke kislotasyny boýamak

Gysga düşündiriş:

CAS NOOK: 64-19-7
BMG NOOK
Dykyzlygy: 1.05
Gaplamak: 20kg / deprek, 25kg / deprek, 30kg / deprek, 220kg / deprek, IBC 1050kg, ISO TANK
Göwrümi: 20000MT / Y.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hil spesifikasiýasy

Analiz elementleri

Çykyş

Bellik

Daş görnüşi

Arassala

Kwalifikasiýa

Hazen / Reňk (Pt-Co)

20

Kwalifikasiýa

% Assay

95

Kwalifikasiýa

Çyglylyk%

5

Kwalifikasiýa

Formiki kislota%

0.02

Kwalifikasiýa

asetaldegid%

0.01

Kwalifikasiýa

Buglanmagyň galyndysy%

﹤ 0.01

Kwalifikasiýa

Demir (Fe)%

0.00002

Kwalifikasiýa

Agyr metal (pb ýaly)

0.00005

Kwalifikasiýa

Permanganat wagty

﹥ 30

Kwalifikasiýa

Fiziki-himiki aýratynlyklary:
1. Reňksiz suwuk we gaharlandyryjy hamyr.
2. Çökýän suw, etanol, benzol we etil efir üýtgemez, uglerod disulfidinde eräp bilmez.
Saklamak:
1. Salkyn we şemalladylýan ýerde saklaň
2. heatylylyk ýüzünden, uçgunlardan, açyk alawlardan we beýleki ot alma çeşmelerinden daşda duruň, çilim çekmäň. Gyş aýlarynda doňmazlygy üçin 0 above-dan ýokary saklaň.
3. Konteýneriň berk ýapylmagyny üpjün ediň. Oksidantdan we aşgazandan aýratyn saklanmaly.
4. Partlama garşy [elektrik / şemalladyş / yşyklandyryş] enjamlaryny ulanyň.
5. Uçgun däl gurallary ulanyň.
6. ander we baglanyşyk konteýner we kabul ediji enjamlar
Arza
1. Buzluk sirke kislotasynyň ýerine akril reňklerini boýamakda we gutarmakda ulanylýar. dakron, neýlon we beýleki himiki süýüm, ýüň. ýüpek we beýleki haýwan süýümi, pagta. zygyr matalar. ýüplük we beýleki ösümlik süýümi, mumy çap etmek we matany garyşdyrmak.
2. Kislota turşusynyň, boýagyň (reňk hammamyny goşmak bilen), reňk düzeltmek, rezin bezemek we ş.m. görnüşleriniň PH bahasyny sazlamak.
3. Benzidin sary G. ýaly boýag önümleriniň käbir görnüşlerini öndürmek.

de (2)

de (2)

Üstünlik
Funksiýasy we täsiri beýleki boýag kislotasyndan we glasial sirke kislotasyndan has gowudyr. Süýüme hiç hili zyýany ýok, boýagda pH bahasy durnuklydyr. Kislotanyň eplenmegi, çökündi we gaty suwuň täsiri ýok, boýagyň ýokarlanmagyny we boýag häsiýetini gowulandyrýar. Mundan başga-da, reňkli ýagtylyga ýa-da öndürilen önümleriň reňkiniň çaltlygyna hiç hili täsiri ýok. Mundan başga-da, ysly ys ýok, gyşda doňanok, ulanmak aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň